Strēlnieku iela 4a, Rīga, LATVIA

+371 22 034 791

STATŪTI

Biedrības “BASE” statūti

  1. Biedrības nosaukums – Biedrības nosaukums ir “BASE” (turpmāk – Biedrība).
  1. Biedrības mērķi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. ilgtspējīga valsts tautsaimniecības izaugsme;

2.1.2. godīga, konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide.

2.2. Iepriekš minētos mērķus biedrība plāno sasniegt:

2.2.1. veicot padziļinātu analīzi par esošo situāciju un politikas priekšlikumiem;

2.2.2. izstrādājot priekšlikumus politikas veidošanai;

2.2.3. organizējot un piedaloties diskusijās par tautsaimniecības attīstībai un uzņēmējdarbības videi nozīmīgiem jautājumiem;

2.2.4. veicinot uzņēmēju brīvprātīgu iesaistīšanos ēnu ekonomikas mazināšanā un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā.

  1. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  1. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Ja valde pieņem lēmumu neuzņemt biedru, pieteicējam ir tiesības pārsūdzēt (apstrīdēt) valdes lēmumu kārtējā vai ārkārtas biedru sapulcē, kas pieņem lēmumu par valdes lēmuma atcelšanu vai spēkā esamību statūtu 7.8.punktā noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas.

4.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.4.1. biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav samaksājis biedra naudu;

4.4.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.4.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic darbības, kas ir pretējas biedrības mērķiem un/vai citādi diskreditē biedrības reputāciju.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

  1. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldībā normatīvajos aktos un statūtos noteiktajā kārtībā,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darba kārtībā esošiem jautājumiem un aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

  1. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

  1. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par valdes locekļu iecelšanu vai atsaukšanu, statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

  1. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

 

  1. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

  1. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Fiziskajām personām biedra nauda tiek noteikta 50EUR apmērā, juridiskajām personām – 200EUR apmērā.